Proiectul IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor este finanțat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, Apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc, Granturi Norvegiene 2014 – 2021.

Proiectul se desfășoară în perioada Ianuarie 2021 – iulie 2023 și este coordonat de ASOCIAȚIA DE ARTE ȘI SPIRITUALITATE ZAN ART, București, România în parteneriat cu TERRAM PACIS, Oslo, Norvegia, adresându-se unui grup țintă principal de 350 de copii și tineri dintre care 105 copii cu CES și 245 copii cu risc de abandon scolar din medii preponderent rurale și un grup țintă secundar de 200 de copii și tineri din comunitățile locale, 220 părinți, 30 cadre didactice și asistenți sociali din 5 județe ale țării: Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Galați.

Scopul proiectului este: Dezvoltarea și promovarea educației incluzive, echitabile, de calitate in România și a includerii sociale a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar și CES, prin intermediul artelor.

Prin educație incluzivă, echitabilă, de calitate se înțelege o educație adaptată la nevoile beneficiarilor, care să stimuleze descoperirea și dezvoltarea propriilor abilitați și talente, a abilitaților de baza și transversale astfel încât orice copil cu risc în dezvoltarea competențelor personale, cu dificultăți de învățare, adaptare școlară, dizabilitate sau aflat la un moment dat într-o situație de eșec sau risc de abandon să fie integrat sistemului educațional și social, într-o societate și comunitate non-discriminatorie, educată în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a egalității de șanse.

Proiectul acționeaza în două direcții: Pe de o parte creează I.M.P.A.C.T asupra a 350 de copii cu CES și risc de abandon școlar din medii preponderent rurale prin dezvoltarea lor emoțională, personală și socială, motivându-i pentru scoală și viață, prin atelierele de arte si de dezvoltare personala. Pe de altă parte, proiectul creează I.M.P.A.C.T la nivel social comunitar si national asupra schimbării mentalității discriminatorii cu privire la persoanele dezavantajate, cu CES sau de etnie romă, in direcția includerii lor sociale, prin intermediul unui film comunitar și expoziții de pictură și foto de promovare a drepturior și libertăților fundamentale ale omului.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE și/sau Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro, www.norwaygrants.ro  si www.frds.ro.

Proiectul beneficiaza de un grant in valoare de aproximativ 600.000 Euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene in cadrul Programului Dezvoltare locala. Obiectivul proiectului este de a promova si dezvolta in Romania educatia incluziva a copiilor si tinerilor cu risc de abandon scolar si CES, prin intermediul artelor.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE și/sau Norvegiene 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.


[En]

Project IMPACT – Inclusion and Motivation Through Arts of Children and Young People is funded by “Local Development, Poverty Reduction, Enhanced Roma Inclusion” Programme, 2nd Call: Inclusive Education for Children and Young People at Risk, Norwegian Grants 2014 – 2021.

The project takes place between January 2021 – July 2023 and is coordinated by the ASSOCIATION OF ARTS AND SPIRITUALITY ZAN ART, Bucharest, Romania in partnership with TERRAM PACIS, Oslo, Norway, addressing  a main target group of 350 children and young people, including 105 children with special needs and 245 children at risk of dropping out of school, from predominantly rural areas and a secondary target group of 200 children and young people from local communities, 220 parents, 30 teachers and social workers from 6 counties of the country: Prahova, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Galați, Constanța.

The aim of the project is: Development and promotion of inclusive, equitable, quality education in Romania and the social inclusion of children and young people with special needs or at risk of school dropout, through the arts.

Inclusive, Equitable, Quality Education means an education adapted to the needs of the beneficiaries, which stimulates the discovery and development of their own skills and talents, basic and transversal skills so that any child with learning difficulties , school adaptation problems, disability or at some point in a situation of failure or risk of dropout, to be integrated into the educational and social system, in a non-discriminatory society and community, educated in the field of fundamental human rights and freedoms, equal opportunities.

The project IMPACT – Inclusion and motivation by arts of children and young people”, acts in two directions: On the one hand, it creates IMPACT on 350 children and young people with special needs or at risk of school dropout, of predominantly rural environments, on their emotional, personal and social development,  motivating them through arts workshops and psychological support, for school and life. On the other hand, the project creates IMPACT at community and national level by encouraging culture, education, social inclusion, changing the discriminatory mentality against children with special needs, coming from Roma families or other disadvantaged social conditions by creating an Awareness Campaign through 7 painting and photo Expositions and a Community Film created with participation of young people, promoting to the national level the Human Rights and social Inclusion.

For official info about EEA & Norwegian, please access www.eeagrants.rowww.norwaygrants.ro  si www.frds.ro.

The project benefits from a grant of approximately 600,000 Euros offered by Norway through Norwegian Grants under the Local Development Program. The objective of the project is to promote in Romania the inclusive education of children and young people at risk of dropping out of school and CES, through the arts.

Material produced with the financial support of the EEA and / or Norwegian Grants 2014-2021. Its content (text, photos, video) does not reflect the official opinion of the Program Operator, the National Contact Point or the Office of the Financial Mechanism. The information and opinions expressed are the sole responsibility of author (s).