Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar, Curs formare II.

Vineri, 1 Aprilie 2022, a avut loc on-line SESIUNEA II a cursului de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate din cadrul  proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, Programul Dezvoltare Locala, Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc, Fonduri Norvegiene.

Sesiunea II a cursului de formare destinat personalului din educatie a avut ca tema: Luarea în considerare a barierelor sociale în rândul tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar.

40 de profesori, educatori, invatatori, directori de scoli normale si speciale, consilierilor scolari, asistenti sociali, psihologi, directori de centre de asistenta si protectie sociala a copiilor si tinerilor, care lucreaza cu tineri si copii cu risc de abandon scolar si / sau CES, din judetele Arges, Constanta, Galati, Brasov, Prahova, Dambovita au participat la cursul de formare, Sesiunea II, sustinut de JOSEPH HATEGEKIMANA, reprezentantul organizatiei partenere norvegiene TERRAM PACIS, Oslo.

Cursul de Formare a cuprins atat sectiuni teoretice cat si practice, in cadrul carora personalul din educatie a aprofundat temele includerii copiilor si tinerilor cu risc de abandon scolar si CES, identificand bariere de interactiune cu elevii precum si metode de depasire a acestora. In cadrul sesiunii de formare, profesorii, educatorii, asistentii sociali participanti din 6 judete ale tarii au avut ocazia sa interactioneze, sa lucreze in echipa, facilitand schimbul de experienta dintre acestia si promovarea modelelor de buna practica din experienta profesionala, privind incluziunea copiilor cu CES si/sau risc de abandon scolar.

Adesea, personalul din educatie și elevii provin din contexte sociale diferite și, prin urmare, dacă aceste contexte sociale nu sunt luate în considerare în sala de clasă, apar multe dificultăți din cauza diverselor bariere sociale și abilități dintre tineri. Într-adevăr, natura comunităților de învățare construite în rândul unui grup divers de tineri cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar duce adesea la intoleranță sau confuzie cu privire la ceea ce se așteaptă de la interacțiunea educator/elev și de la interacțiunea elev/elev.

Înțelegerea de către un educator a modului în care aceste interacțiuni sunt afectate și influențate de abilitățile celor care învață, precum și de diferențele culturale și barierele sociale dintre tinerii care învață poate contribui la crearea și generarea unor implicații pedagogice incluzive pentru promovarea participării active a tinerilor cu nevoi speciale sau cu risc de abandon școlar la activitățile de învățare pentru a facilita procesul de învățare care reflectă caracteristicile, abilitățile și contextul social al acestora.


[EN]

Taking into account social barriers among young people with special needs or at risk of dropping out of school, Training Course II.

On Friday, April 1, 2022, SESSION II of the training course Analysis of the needs of target groups for the promotion of inclusive and quality education within the IMPACT project – Inclusion and Motivation Through Arts of Children and Young People, Local Development Program, Education Call took place online inclusive for children and young people in risk situations, Norwegian Funds.

Session II of the training course for education personnel had as its theme: Taking into account social barriers among young people with special needs or at risk of dropping out of school.

40 teachers, educators, teachers, directors of normal and special schools, school counselors, social workers, psychologists, directors of centers for assistance and social protection of children and young people, who work with young people and children at risk of dropping out of school and / or CES, from the counties of Arges, Constanta, Galati, Brasov, Prahova, Dambovita participated in the training course, Session II, supported by JOSEPH HATEGEKIMANA, representative of the Norwegian partner organization TERRAM PACIS, Oslo.

The Training Course included both theoretical and practical sections, in which the education staff deepened the themes of including children and young people at risk of dropping out of school and CES, identifying barriers to interaction with students as well as methods to overcome them. During the training session, the participating teachers, educators, social workers from 6 counties of the country had the opportunity to interact, to work in a team, facilitating the exchange of experience between them and the promotion of good practice models from professional experience, regarding the inclusion of children with CES and/or risk of dropping out of school.

Often, education staff and students come from different social contexts and therefore if these social contexts are not taken into account in the classroom, many difficulties arise due to the various social barriers and abilities between young people. Indeed, the nature of learning communities built among a diverse group of youth with special needs or at risk of dropping out often leads to intolerance or confusion about what is expected of educator/student interaction and student/student interaction. student.

An educator’s understanding of how these interactions are affected and influenced by learner abilities, as well as cultural differences and social barriers among young learners, can help create and generate inclusive pedagogical implications for promoting the active participation of young people with disabilities. special needs or at risk of dropping out of school in learning activities to facilitate the learning process that reflects their characteristics, abilities and social context.