Consolidarea capacității personalului din educatie de a pregăti interacțiuni incluzive în clasă – Curs formare, Sesiunea III.

Vineri, 15.04.2022, a avut loc SESIUNEA III a cursului de formare Analiza nevoilor grupurilor țintă pentru promovarea educației incluzive și de calitate din cadrul  proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, Programul Dezvoltare Locala, Apelul Educatie incluziva pentru copii si tineri in situatii de risc, Fonduri Norvegiene, Promotor de proiect: Asociatia de Arte si Spiritualitate ZAN ART.

Sesiunea III a cursului de formare destinat personalului din educatie a avut ca tema: Consolidarea capacității personalului din educatie de a pregăti interacțiuni incluzive în clasă

40 de profesori, educatori, invatatori, directori de scoli normale si speciale, consilierilor scolari, asistenti sociali, psihologi, directori de centre de asistenta si protectie sociala a copiilor si tinerilor, care lucreaza cu tineri si copii cu risc de abandon scolar si / sau CES, din judetele Arges, Constanta, Galati, Brasov, Prahova, Dambovita au participat la cursul de formare sustinut de JOSEPH HATEGEKIMANA, reprezentantul organizatiei partenere norvegiene TERRAM PACIS, Oslo.

Cursul de Formare a cuprins atat sectiuni teoretice cat si practice, in cadrul carora personalul din educatie a aprofundat temele includerii copiilor si tinerilor cu risc de abandon scolar si CES, pornind de la analiza propriilor emotii in situatii de excludere pana la identificarea de metode si abordari incluzive pentru copii si tineri, apte sa ii stimuleze, sa le dezvolte increderea in sine si sentimentul propriei valori, sa ii motiveze pentru scoala si interactiuni sociale.

În mod ideal, primul pas în lucrul atât cu tinerii cu nevoi speciale, cât și cu tinerii expuși riscului de abandon școlar este capacitatea educatorilor de a desfășura programe de învățare și predare care cresc interacțiunile incluzive între elevi si intre parti.

Un mediu de învățare incluziv apare atunci când educatorul simte responsabilitatea pentru profesia sa, pentru clasa și rezultatele predării, prin integrarea tehnicilor de analiză a nevoilor, monitorizare și evaluare.


[EN]

Strengthening the capacity of education staff to prepare inclusive interactions in the classroom – Training course, Session III.

Friday, 15.04.2022, took place SESSION III of the training course Analysis of the needs of target groups for the promotion of inclusive and quality education within the IMPACT project – Inclusion and Motivation Through the Arts of Children and Young People, the Local Development Program, the Call for Inclusive Education for Children and young people in risk situations, Norwegian Funds, Project Promoter: ZAN ART Arts and Spirituality Association.

Session III of the training course for education staff had as its theme: Strengthening the capacity of education staff to prepare inclusive interactions in the classroom

40 teachers, educators, teachers, directors of normal and special schools, school counselors, social workers, psychologists, directors of centers for assistance and social protection of children and young people, who work with young people and children at risk of dropping out of school and / or CES, from the counties of Arges, Constanta, Galati, Brasov, Prahova, Dambovita participated in the training course held by JOSEPH HATEGEKIMANA, representative of the Norwegian partner organization TERRAM PACIS, Oslo.

The Training Course included both theoretical and practical sections, in which the education staff deepened the themes of including children and young people at risk of dropping out of school and CES, starting from the analysis of their own emotions in situations of exclusion to the identification of methods and approaches inclusive for children and young people, able to stimulate them, to develop their self-confidence and the feeling of their own value, to motivate them for school and social interactions.

Ideally, the first step in working with both special needs and at-risk youth is the ability of educators to develop learning and teaching programs that increase inclusive interactions among students and between parties.

An inclusive learning environment occurs when the educator feels responsibility for his profession, for the class and the teaching results, by integrating the techniques of needs analysis, monitoring and evaluation.