GDPR

 POLITICA DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

             În conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

           Subscrisa ASOCIATIA DE ARTE SI SPIRITUALITATE ZAN ART având sediul în Bucureşti, Sectorul 4, Strada Calea Vacaresti 234, având CIF: 28414169 în calitate de operator de date cu caracter personal, reprezentată legal de Barau Zana Maria, presedinte 

în conformitate cu art. 13  al Regulamentului (UE) 2016/676, vă aducem la cunoștință următoarele:

           A. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopurile:

  • Participarii personale sau a minorilor aflati sub tutela dumneavoastra la activitatile proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, programul Dezvoltare Locala, Fonduri Norvegiene, emiterea diplomelor si documentelor aferente implementarii proiectului;
  • Monitorizarii proiectului de catre Operatorul de Program, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;
  • angajării și derulării raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă, situațiilor de urgență, protecției mediului, medicina muncii, contabilitate-salarizare, pază și protecție a societății, asigurări, servicii medicale, transport.
  • Desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul proiectului;
  • Incheierea de acorduri de colaborare si parteneriate

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului; prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea unui contract)

       Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresă, e-mail, număr de telefon, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate, cod numeric personal,  imagine, semnatura, reprezintă o obligație legală/contractuală pentru implementarea si monitorizarea proiectului IMPACT – Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor, astfel că furnizarea acestor informații este absolut necesară, iar nerespectarea ei conduce la imposibilitatea implicarii beneficiarilor in activitatile proiectului.

        B. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari:

– Fondul Roman de Dezvoltare Sociala – FRDS – operator de program.

  • Terram Pacis, Oslo, Norvegia – partener in proiect, pentru beneficiarii schimburilor de experienta si cursurilor de formare pentru personalul din educatie.
  • Institutii cu care Operatorul colaboreaza pentru implementarea punctuala a activitatilor proiectului.

           C. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este: perioada implementarii si a sustenabilitatii proiectului, conform cerintelor finantatorului.

          D. În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi:

-Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale

-Dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

-Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;

-Dreptul de a se opune prelucrării;

-Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;

-Dreptul la rectificarea datelor inexacte;

-Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

-Dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;

-Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;

-Dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum și creării de profiluri pe baza acestor dispoziții;

 -Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;

-Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;

-Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.


Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu site-ului www.impact.zan-art.ro sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).