IMPACT

Proiectul IMPACT Incluziune si Motivare Prin Arte a Copiilor si Tinerilor are ca scop:
Dezvoltarea și promovarea educației incluzive, echitabile, de calitate in România și a includerii sociale a copiilor și tinerilor cu risc de abandon școlar și CES, prin intermediul artelor.

Proiectul răspunde nevoilor educationale, personale, sociale și de includere ale copiilor din grupul țintă principal, prin:

 • Desfășurarea de ateliere de arte:  teatru, pictură, dans, film, fotografie pentru dezvoltarea motivației, creativitații, încrederii, abilităților sociale și personale ale copiilor, facilitând includerea lor socială și motivarea pentru scoală.
 • Oferirea de suport psihologic si motivațional copiilor și părinților prin ateliere de dezvoltare personală și crearea unei platforme de susținere psihologică și motivațională pentru părinți și copii.
 • Realizarea unei serii de 7 expoziții de pictură și foto în comunitățile locale, pentru stimularea încrederii participanților, validarea rezultatelor și pentru educarea copiilor, parinților, profesorilor din comunitățile locale cu privire la drepturile omului, non discriminare și nevoia de educație, intr-un mod inovativ, cu impact ridicat asupra comunităților locale.
 • Realizarea unui film comunitar cu participarea copiilor din grupurile ținta, dezvoltând creativitatea, simțul civic, sentimentul propriei valori și capacitatea de decizie.
 • Crearea unei campanii naționale de promovare a educației incluzive și drepturilor omului, prin difuzarea filmului comunitar realizat, cu impact la nivelul întregii societăți, adunând povești ale copiilor, situații de viață, momente de dans comunitar, în care nu se poate face diferența între copii cu CES, copii “tipici” sau copii cu risc de abandon.
 • Realizarea, validarea în practica și promovarea a 4 metodologii de educație incluzivă, de calitate, de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin intermediul artelor.

Educatia de calitate. Educatia incluziva. Educatia echitabila

Pornind de la recomandarile CM/Rec(2012)13 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei3, privind “educația de calitate”, a HG nr. 1251/2005; Ordin nr. 5573/2016 al MENCS privind “educatia incluziva” si de la Conventia ONU cu privire la drepturile copilului privind “educatia echitabila”, prin educație incluzivă, echitabilă, de calitate se înțelege o educație adaptată la nevoile beneficiarilor, care să stimuleze descoperirea și dezvoltarea propriilor abilitați și talente, a abilitaților de baza și transversale astfel încât orice copil cu risc în dezvoltarea competențelor personale, cu dificultăți de învățare, adaptare școlară, dizabilitate sau aflat la un moment dat într-o situație de eșec sau risc de abandon să fie integrat sistemului educațional și social, într-o societate și comunitate non-discriminatorie, educată în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a egalității de șanse.

Proiectul sustine accesul grupului tinta la educatia de calitate:

 • (a.) ofera acces la invatare tuturor elevilor, in special al celor din grupuri vulnerabile sau dezavantajate (320 de copii si tineri dintre care 120 de copii si tineri cu CES si 200 de copii cu risc de abandon scolar, din 5 judete ale tarii), intr-un mod adapatat nevoilor fiecaruia, dupa caz, dupa un studiu de analiza a nevoilor in prim stadiu, ateliere de arte, consiliere psihologica, participarea la realizarea de expozitii si film comunitar.
 • (b.) furnizeaza un mediu de invatare sigur si non-violent, in care drepturile tuturor sunt respectate. Proiectul realizeaza expozitii si film comunitar pe tema drepurilor omului, promovand in comunitate si la nivel national acest deziderat. Copiii se familiarizeaza cu drepturile omului si isi dezvolta abilitatile de integrare sociala, intr-un mediu sigur, prin activitati de arte, educatie non – formala si sustinere psihologica.
 • (c.) contribuie la dezvoltarea personalitatii, talentelor, abilitatilor mentale si fizice ale fiecaruie elev, prin atelierele de arte, consiliere psihologica, realizarea filmului comunitar.
 • (d. ) promoveaza democratia, respectarea drepturilor omului si justitia sociala, intr-un mediu de invatare care recunoaste nevoile specifice ale fiecaruia, prin realizarea de expozitii si film comunitar pe tema drepturilor omului, promovat la nivel national.
 • (e. ) da posibilitatea elevilor sa isi dezvolte increderea in sine, competentele adecvate, gandirea critica, prin ateliere de arte si contributia la realizarea unui film comunitar.
 • (f. ) transmite elevilor valori culturale universale, inzestrandu-i in acelasi timp cu capacitatea de a lua propriile decizii, prin ateliere de arta si participarea activa la realizarea de expozitii si film comunitar pe tema drepturilor omului.
 • (g.) certifica rezultatele invatarii non-formale din cadrul proiectului intr-un mod transparent prin diplome de participare si lucrari ale copiilor expuse public si prin filmul comunitar promovat national.
 • (h.) sustine formarea cadrelor didactice si participarea la schimburi de experienta bilaterale.

Drepturile persoanelor cu dizabilitati

Pentru cei 105 copii si tineri cu CES, activitatile si obiectivele proiectului, sunt in deplina concordanta cu mentionarile Conventiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilitati, art 24 (Educatia), activitatile proiectului vizand desegregarea, educatia incluziva, indreptata spre:

 • a). Dezvoltarea pe deplin a potentialului uman, a simtului demnitatii si propriei valori, consolidarea respectului pentru drepturile si libertatile fundamentale ale omului si pentru diversitatea umana prin ateliere de arte, expozitii de pictura si foto pe tema drepturilor omului realizate de copii, participarea la crearea un film comunitar pe tema drepturilor omului, promovat national.
 • b). Dezvoltarea personalitatii, talentelor si creativitatii proprii copiilor/tinerilor cu dizabilitati, precum si a abilitatilor lor mentale la potential maxim, prin participarea la atelierele de arte si contributia la realizarea unui film comunitar.
 • c). Proiectul da posibilitatea persoanelor/copiilor cu dizabilitati sa participe la o societate libera, prin exprimarea de sine in cadrul atelierelor de arte, prin lucrari in cadrul expozitiilor foto si de pictura, prin participarea la realizarea unui film comunitar de promovare a drepturilor si libertilor fundamentale ale omului, distribuit la nivel national.

Principiul desegregarii in educatie

Proiectul pune in practica principiul desegregarii in educatie, conform Ordinului MENCS nr.6134/2016 care interzice segregarea in scoala pe criteriul etnic, al dizabilitatii sau al cerintelor educationale speciale, al statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de rezidenta si al performantelor scolare ale beneficiarilor educatiei.

Astfel, toate activitatile proiectului, atelierele de arte, crearea expozitiilor de pictura si foto, realizarea filmului comunitar, in toate comunitatile vizate de proiect, sunt activitati desfasurate in comun de membrii ai grupului segregat sau dezavantajat cu membrii comunitatii majoritare, cu scopul de a imbunatati relatia dintre cele 2 comunitati, de a promova includerea sociala, educationala, drepturie omului, non-discriminarii, promovarea desegregarii.


[En]

The project responds to the educational, personal, social and inclusion needs of children of the main target group, by:

– Providing Art workshops: theater, painting, dance, film, photography to develop children’s motivation, creativity, confidence, social and personal skills, facilitating their social inclusion and motivation for school.

Providing psychological and motivational support to children and parents through personal development workshops and creating a platform for psychological and motivational support for parents and children.

– Realization of a series of 7 painting and photo exhibitions in local communities, to stimulate the confidence of participants, validate their results and to educate children, parents, teachers in local communities on human rights, non-discrimination, inclusion, in a innovative way, with a high impact on local communities.

Making a community film with the participation of children from target groups, developing their creativity, civic sense, a sense of self-worth and decision-making ability.

 – Creating a national campaign to promote inclusive education and human rights, by broadcasting the community film made in the project, with impact on society as a whole, gathering children’s stories, life situations, moments of community dance, in which there is no difference between children with special needs, “typical” children or children at risk of school drop out.

Realization, validation in practice and promotion of 4 methodologies of inclusive, quality education, promotion of fundamental human rights and freedoms, through the arts.

The project sustains the target groups access to quality education:

(a.) offers access to learning and education to all students, especially those from vulnerable or disadvantaged groups (320 children and young people, of which 120 children and young people with SEN and 200 children at risk of dropping out of school, from 5 counties of the country ), in a way adapted to the needs of each one, as the case may be, after a study of needs analysis in the first stage, art workshops, psychological counselling, participation in the realization of exhibitions and community film.

(b.) provides a safe and non-violent learning environment in which everyone’s rights are respected. The project realizes exhibitions and community film on the theme of human rights, promoting in the community and at national level this desideratum. Children become familiar with human rights and develop their social integration skills, in a safe environment, through arts activities, non-formal education and psychological support.

(c.) contributes to the development of the personality, talents, mental and physical abilities of each student, through art workshops, psychological counselling, making a community film.

(d.) promotes democracy, respect for human rights and social justice, in a learning environment that recognizes the specific needs of everybody through exhibitions and community films on human rights, promoted at national level.

(e.) enables students to develop self-confidence, appropriate skills, critical thinking, through art workshops and contribution to making a community film.

(f.) transmits to students universal cultural values, endowing them at the same time with the ability to make their own decisions, through art workshops and active participation in the realization of exhibitions and community film on human rights.

(g.) certifies the results of the non-formal learning within the project in a transparent way through participation diplomas and works of children exposed to the public and through the nationally promoted community film.

(h.) supports teacher training and participation in bilateral exchanges of experience.